0110150

ЗАТВЕРДЖЕНО

"Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року  № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)"

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження сільського голови

Пашківської сільської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

24.01.2020 р. № 1

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на  2020 рік

1.   0100000 Пашківська сільська рада 04362409

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) (код за ЄДРПОУ)

2.   0110000 Пашківська сільська рада 04362409

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0110150 0150   0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 10314525000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –1084400 гривень , у тому числі загального фонду – 1084400  гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

"Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96)

Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 №2456-VI),

Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР ""Про місцеве самоврядування в Україні"",

Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 № 836 ""Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"",

Закон України від 14.11.2019 № 294-IX ""Про Державний бюджет України на2020 рік"",

Рішення Пашківської сільської ради від 17.12.2019 № 392-35-VII ""Про бюджет села Пашківка  на 2020 рік"",

Рішення Пашківської сільської ради від 17.12.2019 № 396-35-VII ""Про затвердження структури апарату Пашківської сільської ради та витрат на її утримання""."

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

"№

з/п" Ціль державної політики

1 створення сприятливих умов для життєдіяльності громадян (середовища проживання, надання послуг, ін.)

2 досягнення стабільністі і правопорядоку на території сільської ради

3 виявлення суспільних проблем і вироблення стратегії щодо їх вирішення

7. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів

8. Завдання бюджетної програми

"№

з/п" Завдання

1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

"№

з/п" Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Оплата праці і нарахування на заробітну плату 976000 976000

2 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 50000 50000

3 Інші поточні видатки 58 400 0 58400

Усього 1 084 400 0 1084400

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

"№

з/п" Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми

"№

з/п" Показники Одиниця виміру "Джерело

інформації" Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

1 затрат

кількість штатних одиниць од. штатний розпис 3,50 0,00 3,50

в т.ч. посадові особи од. штатний розпис 3,00 3,00

2 продукту

кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг од. звітність 328,00 0,00 328,00

кількість прийнятих нормативно-правових актів од. звітність 328,00 0,00 328,00

3 ефективності

кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника од. звітність 328,00 0,00 328,00

кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного од. звітність 94,00 0,00 94,00

працівника

витрати на утримання однієї штатної одиниці тис.грн. розрахунок 309,80 0,00 309,80

Сільський голова Кравчук О.М.

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Сільський голова Кравчук О.М.

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

24.01.2020 р.

М.П.

Логін: *

Пароль: *