0111010

            ЗАТВЕРДЖЕНО
              Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)
          ЗАТВЕРДЖЕНО 
          Розпорядження сільського голови
          Пашківської сільської ради
          (найменування головного розпорядника
          коштів місцевого бюджету )
          24.01.2020 р. № 1
Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на  2020 рік
1.   0100000  Пашківська сільська рада 04362409
  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) (код за ЄДРПОУ)
2.   0110000  Пашківська сільська рада 04362409
  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 0111010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 10314525000
  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -1141100 гривень , у тому числі загального фонду – 1141100 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96)
Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 №2456-VI),
Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні",
Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів",
Закон України від від 14.11.2019 № 294-IX "Про Державний бюджет України на 2020 рік"
Рішення Пашківської  сільської ради від 17.12.2019 № 392-35-VII "Про бюджет села Пашківка  на 2020 рік",
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

з/п
Ціль державної політики
1 Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей,формування особистості
7. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання дошкільної освіти
8. Завдання бюджетної програми

з/п
Завдання
1 Забезпечення створення належних умовдля надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей
9. Напрями використання бюджетних коштів:Забезпечення створення належних умовдля надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей
                  гривень

з/п
Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5
1 Оплата праці і нарахування на заробітну плату                                                                                                                                                          976200   976200
2 Продукти харчування 80000   80000
3 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 84 900 0 84 900
Усього 1 141 100 0 1 141 100
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

з/п
Найменування місцевої / регіональної програми  Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5
  Усього      
11. Результативні показники бюджетної програми 

з/п
Показники Одиниця виміру Джерело
інформації
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7
1 затрат          
  кількість закладів дошкільної освіти од. Мережа закладу 11,66 0,00 11,66
  кількість груп од. Звіт по мережі, штатам та контингентам 2 0,00 2
  Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць од. Штатний розпис 11,66 0,00 11,66
  у тому числі:  од. Штатний розпис      
  педагогічного персоналу од. Штатний розпис 4,61   4,61
  спеціалістів од. Штатний розпис 0,5 0,00 0,5
  робітників од. Штатний розпис 6,55 0,00 6,55
2 продукту          
  кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти осіб Звіт по мережі, штатам та контингентам 39 0,00 39
  кількість дітей від 0 до 6 років осіб Звіт по мережі, штатам та контингентам 15 0,00 15
3 ефективності          
  середні витрати на 1 дитину грн. Звіт по мережі, штатам та контингентам 29259   29259
   діто-днів відвідування  днів Звіт по мережі, штатам та контингентам 4949,00 0,00 4949,00
                   
  Сільський голова     Кравчук О.М.  
        (підпис)   (ініціали/ініціал, прізвище)  
  ПОГОДЖЕНО:            
  Сільський голова     Кравчук О.М.  
  24.01.2020 р.            
  М.П.            

Логін: *

Пароль: *