0113242

                ЗАТВЕРДЖЕНО
                Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)
          ЗАТВЕРДЖЕНО 
          Розпорядження сільського голови
          Пашківської сільської ради
          (найменування головного розпорядника
          коштів місцевого бюджету )
          24.01.2020 р. № 1
Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на  2020 рік
1.   0100000  Пашківська сільська рада 4362409
  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) (код за ЄДРПОУ)
2.   0110000   Пашківська сільська рада 4362409
  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 0113242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 10314525000
  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –69200гривень , у тому числі загального фонду – 69200 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96)
Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 №2456-VI),
Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні",
Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів",
Закон України від від 14.11.2019 № 294-IX "Про Державний бюджет України на 2020 рік"
Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України від 27.07.2011 р. № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів»,
Рішення Пашківської сільської ради від 17.12.2019 № 389-35-VII "Сільська програма «Заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення дітей, сімей та молоді,які опинилися у складних життєвих обставинах на 2020 рік»"                     
Рішення Пашківська сільської ради від 17.12.2019 № 392-35-VII "Про бюджет села Пашківка  на 2020 рік",
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

з/п
Ціль державної політики
1 Залучення працівника згідно договору  на утримання сільських цвинтарів та об’єктів благоустрою
підвищення експлуатаційних якостей мереж вуличного освітлення шляхом встановлення енергозберігаючих світильників вуличного освітлення;
утримання та ремонту мереж зовнішнього освітлення;
Вивіз твердих побутових відходів
7. Мета бюджетної програми
вирішення соціально-побутових проблем у сім"ях
8. Завдання бюджетної програми

з/п
Завдання
1 Утримання соціального працівника 
9. Напрями використання бюджетних коштів
                    гривень

з/п
Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5
1 утримання соціального працівника  69 200 0 69 200
Усього 69 200 0 69 200
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
                    гривень

з/п
Найменування місцевої / регіональної програми  Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5
1 Сільська програма «Заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення дітей ,сімей та молоді,які опинилися у складних життєвих обставинах на 2020 рік» 69 200 0 69 200
  Усього 69 200 0 69 200
11. Результативні показники бюджетної програми 

з/п
Показники Одиниця виміру Джерело
інформації
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7
1 затрат          
  видатки загального фонду грн. Кошторис 69200,00 0,00 69200,00
  кількість штатних одиниць од Штатний розпис 1 0,00 1
2 продукту          
  кількість звернень од Журнал реєстрації 250,00 0,00 250,00
  кількість наданих соціальних послуг од Журнал реєстрації 480,00 0,00 480,00
3 ефективності          
  середня вартість одного заходу грн. Розрахункові дані 144,17 0,00 144,17
  Сільський голова       Кравчук О.М.  
        (підпис)     (ініціали/ініціал, прізвище)  
  ПОГОДЖЕНО:              
  Сільський голова       Кравчук О.М.  
        (підпис)     (ініціали/ініціал, прізвище)  
  24.01.2020 р.              
  М.П.              

Логін: *

Пароль: *