0114060

                ЗАТВЕРДЖЕНО
                Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)
          ЗАТВЕРДЖЕНО 
          Розпорядження сільського голови
          Пашківської сільської ради
          (найменування головного розпорядника
          коштів місцевого бюджету )
          24.01.2020 р. № 1
Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на  2020 рік
1.   0100000  Пашківська сільська рада 04362409
  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) (код за ЄДРПОУ)
2.   0110000   Пашківська сільська рада 04362409
  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 0114060 4060   0828  Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів 10314525000
  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -172700 гривень , у тому числі загального фонду – 172700 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96)
Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 №2456-VI),
Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні",
Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів",
Закон України від від 14.11.2019 № 294-IX "Про Державний бюджет України на 2020 рік"
Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 р. № 1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура»
Рішення Пашківської  сільської ради від 17.12.2019 № 392-35-VII "Про бюджет села Пашківка на 2020 рік",
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

з/п
Ціль державної політики
1 збереження, розвиток української культури, а також культур інших національних груп, що проживають на території України
популяризація культурної спадщини як національної культури
організація культурного дозвілля громадянрозвитку культури української нації, корінних народів та національних меншин України;
збереження, відтворення та охорони історичного середовища;
естетичного виховання громадян, передусім дітей та юнацтва;
розширення культурної інфраструктури села;
охорони, заохочення та підтримки культурного розмаїття як одного з найважливіших чинників сталого розвитку держави.
7. Мета бюджетної програми
Надання послуг з організації культурного дозвілля населення 
8. Завдання бюджетної програми

з/п
Завдання
1 Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій 
9. Напрями використання бюджетних коштів
                    гривень

з/п
Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5
1 Утримання будинку культури 172 700 0 172 700
, 172 700 0 172 700
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

з/п
Найменування місцевої / регіональної програми  Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5
  Усього      
11. Результативні показники бюджетної програми 

з/п
Показники Одиниця виміру Джерело
інформації
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7
1 затрат          
  кількість установ - усього од. мережа закладу 1,00 0,00 1,00
  кількість установ у тому числі клубів од. мережа закладу 1,00 0,00 1,00
  середнє число окладів (ставок) - усього од. штатний розпис 2,50 0,00 2,50
  середнє число окладів (ставок) керівних працівників од. штатний розпис 1,00   1,00
  середнє число окладів (ставок) спеціалістів од. штатний розпис 0,50   0,50
  середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу од. штатний розпис 1,00 0,00 1,00
  видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу тис.грн. розрахунок 172,70 0,00 172,70
2 продукту          
  кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення од. звітність 70,00 0,00 70,00
  кількість відвідувачів - усього осіб звітність 3200,00 0,00 3200,00
  кількість відвідувачів у тому числі безкоштовно осіб звітність 3200,00 0,00 3200,00
3 ефективності          
  середні витрати на одного відвідувача грн. звітність 53,97 0,00 53,97
4 якості          
  динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду відс. розрахунок 1,03 0,00 1,03
                     
  Сільський голова       Кравчук О.М.  
        (підпис)     (ініціали/ініціал, прізвище)  
  ПОГОДЖЕНО:              
  Сільський голова       Кравчук О.М.  
  24.01.2020 р. (підпис)     (ініціали/ініціал, прізвище)  
  М.П.              

Логін: *

Пароль: *