0116030

                ЗАТВЕРДЖЕНО
                Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)
          ЗАТВЕРДЖЕНО 
          Розпорядження сільського голови
          Пашківської сільської ради
          (найменування головного розпорядника
          коштів місцевого бюджету )
          24.01.2020 р. № 1
Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на  2020 рік
1.   0100000  Пашківська сільська рада 04362409
  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) (код за ЄДРПОУ)
2.   0110000  Пашківська сільська рада 04362409
  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 0116030 6030   0620  Організація благоустрою населених пунктів 10314525000
  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 356400 гривень , у тому числі загального фонду – 356400 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96)
Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 №2456-VI),
Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні",
Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів",
Закон України від від 14.11.2019 № 294-IX "Про Державний бюджет України на 2020 рік"
Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України від 27.07.2011 р. № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів»,
Рішення Пашківської сільської ради від 24.12.2015 № 27-3-VII "Про затвердження сільської програми розвитку благоустрою села Пашківка на 2015-2020 роки",
Рішення Пашківська сільської ради від 17.12.2019 № 392-35-VII "Про бюджет села Пашківка  на 2020 рік",
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

з/п
Ціль державної політики
1 Залучення працівника згідно договору  на утримання сільських цвинтарів та об’єктів благоустрою
підвищення експлуатаційних якостей мереж вуличного освітлення шляхом встановлення енергозберігаючих світильників вуличного освітлення;
утримання та ремонту мереж зовнішнього освітлення;
Вивіз твердих побутових відходів
7. Мета бюджетної програми
Підвищення рівня благоустрою села Пашківка
8. Завдання бюджетної програми

з/п
Завдання
1 Утримання в належному стані мережі вуличного освітлення
2 Вивезення твердих побутових відходів
9. Напрями використання бюджетних коштів
                    гривень

з/п
Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5
1 Утримання в належному стані мережі вуличного освітлення   100000,00 0,00 100000,00
2 Вивезення твердих побутових відходів   50000,00 0,00 50000,00
3 Залучення працівника згідно договору  на утримання сільських цвинтарів та об’єктів благоустрою 146400,00 0,00 146400,00
4 Оплата  електроенергії 60000,00 0,00 60000,00
Усього 356400,00 0,00 356400,00
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
                    гривень

з/п
Найменування місцевої / регіональної програми  Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5
1 Програми розвитку благоустрою села Пашківка на 2015-2020 роки 356 400 0,00 356 400
  Усього 356 400 0,00 356 400
11. Результативні показники бюджетної програми 

з/п
Показники Одиниця виміру Джерело
інформації
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7
1 затрат          
  Обсяг видатків на утримання мережі всього тис.грн. звітність 356,40 0,00 356,40
  Обсяг видатків на утримання території села.залучення працівників згідно цивільно правового договору тис.грн. звітність 146,40 0,00 146,40
  Обсяг видатків на роботи і послуги по ремонту та обслуговуванню мережі тис.грн. звітність 100,00 0,00 100,00
  Обсяг видатків на оплату електроенергії тис.грн. звітність 60,00 0,00 60,00
  Протяжність мережі вуличного освітлення км. звітність 14,50 0,00 14,50
  Кількість світлоточок, які підлягають експлуатації од. акт обстеження 90,00 0,00 90,00
2 продукту          
  Протяжність мережі вуличного освітлення км. акт обстеження 14,50 0,00 14,50
  Обсяг споживання електроенергії і натуральних одиницях тис.кВт.год звітність 23,08 0,00 23,08
  Кількість обєктів вуличного освітлення од. звітність 90,00 0,00 90,00
3 ефективності          
  Вартість вивозу сміття, 1 м.куб грн. розрахунок 250,00 0,00 250,00
  Вартість ремонту та обслуговування мережі зовнішнього освітлення грн. розрахунок 100000,00 0,00 100000,00
  Середні витрати на утримання 1 км мережі грн. розрахунок 6896,55 0,00 6896,55
  Середнє споживання електроенергії на 1 км кВт.год розрахунок 1586,76 0,00 1586,76
  Сільський голова       Кравчук О.М.  
        (підпис)     (ініціали/ініціал, прізвище)  
  ПОГОДЖЕНО:              
  Сільський голова       Кравчук О.М.  
        (підпис)     (ініціали/ініціал, прізвище)  
  24.01.2020 р.              
  М.П.              

Логін: *

Пароль: *