Зміни до паспортів бюджетних програм на 2019 рік

 

        ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)
 
         
         
        ЗАТВЕРДЖЕНО    
        Розпорядження сільського голови  
        Пашківської сільської ради  
        29.07.2019 № 09  
             
Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік  
             
             
1. 0100000   ПАШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  
(код) (найменування головного розпорядника)  
2. 0110000   ПАШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  
(код) (найменування відповідального виконавця)  
3. 0113242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення  
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)  
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 116 100,00  гривень, у тому числі загального фонду - 116100,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.  
5. Підстави для виконання бюджетної програми:   
  Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96);
Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 №2456-VI);
Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні";
Закон України від 23.11.2018 №2629-VIII "Про Державний бюджет України на 2019 рік";
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";                                                                                                                                                                                                                                  Рішення Пашківської сільської ради № 301-29-VII  від 20.12.2018 року "Сільська програма «Заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення дітей, сімей та молоді,які опинилися у складних життєвих обставинах на 2019 рік»"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Рішення Пашківської  сільської ради від 18.07.2019 № 355-33-VII "Про внесення змін до бюджету Пашківської сільської ради" 
 
6 Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми  
N з/п Ціль державної політики  
     
     
     
7. Мета бюджетної програми: вирішення соціально-побутових проблем у сім"ях ,забезпечення  сщціального захисту  населення  
8. Завдання бюджетної програми:      
N з/п Завдання  
1 Виплата матеріальної  допомоги мобілізованим військовослужбовцям, членам сім’ї загиблого та учасникам антитерористичної операції (АТО) на сході країни,учасникам бойових дій(воїнам інтернаціоналістам),Одноразова допомога громадянам , які постраждали від пожежі, стихійного лиха, перенесли або потребують медичної операції,а також довгострокового лікування в разі тяжкого захворювання, потрапили в складні життєві обставини, які проживають на території Пашківської сільської ради, у зв’язку з важким матеріальним станом.  
2 Утримання соціального працівника
 
 
9. Напрями використання бюджетних коштів:  
(грн)          
N з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього    
1 2 3 4 5    
1 Виплата матеріальної  допомоги громадянам, які проживають на території Пашківської сільської ради 55000   55000    
2 утримання соціального працівника  61100   61100    
Усього 116100 0 116100    
             
             
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:  
(грн)          
             
             
  Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього    
  1 2 3 4    
  ТУРБОТА
 
55000,00   55000,00    
  Сільська програма «Заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення дітей, сімей та молоді,які опинилися у складних життєвих обставинах на 2019 рік» 61100,00   61100,00    
  Усього 116100,00 0,00 116100,00    
             
11. Результативні показники бюджетної програми:  
             
             
N з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7
1 затрат          
  видатки загального фонду грн. Кошторис 61100   61100
  кількість штатних одиниць од Штатний розпис 1   1
  витрати на надання матеріальної допомоги грн. Кошторис 55000   55000
  кількість одержувачів матеріальної допомоги од. Журнал реєстрації 17   17
2 продукту          
  кількість звернень од Журнал реєстрації 285   285
  кількість наданих соціальних послуг од Журнал реєстрації 530   530
  кількість отриманих висновків на надання матеріальної допомоги од. Журнал реєстрації 17   17
3 ефективності          
  середня вартість одного заходу грн. Розрахункові дані 115   115
  середні витрати на надання матеріальної допомоги на одну особу грн. Розрахункові дані 3235   3235
4 Якості          
  відсоток надання матеріальних допомог до поданих висновків грн. відс. 100   100
         
Сільський голова     О.М.Кравчук  
      (підпис)   (ініціали та прізвище)  
ПОГОДЖЕНО:          
Сільський голова       О.М.Кравчук  
Дата погодження   29.07.2019                                                     М.П.   (підпис)   (ініціали та прізвище)  
             
             
          ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)
         
         
        ЗАТВЕРДЖЕНО    
        Розпорядження сільського голови
        Пашківської сільської ради  
        29.07.2019 № 09
             
Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік
             
1. 0100000   ПАШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000   ПАШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0110150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1 139 300,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 139 300,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96)
Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 №2456-VI),
Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні", 
Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів",
Закон України від 23.11.2018 №2629-VIII"Про Державний бюджет України на 2019 рік",
Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління",
Рішення Пашківської сільської ради від 20.12.2018 № 304-29-VII "Про затвердження структури апарату Пашківської сільської ради та витрат на її утримання" 
Рішення Пашківської  сільської ради від 18.07.2019 № 355-33-VII "Про внесення змін до бюджету Пашківської сільської ради" 
6 Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
N з/п Ціль державної політики
1 Забезпечення діяльності сільської ради
7 Мета бюджетної програми: Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності сільської ради
8. Завдання бюджетної програми:      
             
N з/п Завдання
1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
             
9 Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)          
             
N з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього    
1 2 3 4 5    
1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень 1139300   1139300    
Усього 1139300 0 1139300    
             
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)          
             
  Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього    
  1 2 3 4    
             
             
  Усього          
             
11. Результативні показники бюджетної програми:
             
N з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7
1 затрат          
  кількість штатних одиниць од. штатний розпис 4   4
  в т.ч посадових осіб од. штатний розпис 3,5   3,5
2 продукту          
  кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг од. звітність 832   832
  кількість прийнятих нормативно-правових актів од. звітність 183   183
3 ефективності          
  кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника од звітність 238   238
  кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника од звітність 52   52
  витрати на утримання однієї штатної доиниці тис.грн. розрахунок 284,825   284,825
         
Сільський голова     О.М.Кравчук
      (підпис)   (ініціали та прізвище)
ПОГОДЖЕНО:          
Сільський голова       О.М.Кравчук
Дата погодження   29.07.2019                 М.П.   (підпис)   (ініціали та прізвище)

Логін: *

Пароль: *