0114030

                ЗАТВЕРДЖЕНО
                Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)
          ЗАТВЕРДЖЕНО 
          Розпорядження сільського голови
          Пашківської сільської ради
          (найменування головного розпорядника
          коштів місцевого бюджету )
          24.01.2020 р. № 1
Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на  2020 рік
1.   0100000  Пашківська сільська рада 04362409
  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) (код за ЄДРПОУ)
2.   0110000   Пашківська сільська рада 04362409
  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 0114030 4030   0824  Забезпечення діяльності бібліотек 10314525000
  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –36800 гривень , у тому числі загального фонду – 36800 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96)
Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 №2456-VI),
Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні",
Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Закон України від від 14.11.2019 № 294-IX "Про Державний бюджет України на 2020 рік"
Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 р. № 1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура»
Рішення Пашківської сільської ради від 17.12.2019 № 392-35-VII "Про бюджет села Пашківка  на 2020 рік",
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

з/п
Ціль державної політики
1 реалізація прав громадян на бібліотечне обслуговування, забезпечення загального доступу до інформації та культурних цінностей, що зберігаються в бібліотеках;                                                                                                                                                                                                                                                                      розвитку культури української нації, корінних народів та національних меншин України;
збереження, відтворення та охорони історичного середовища;
естетичного виховання громадян, передусім дітей та юнацтва;
розширення культурної інфраструктури села;
охорони, заохочення та підтримки культурного розмаїття як одного з найважливіших чинників сталого розвитку держави.
7. Мета бюджетної програми
Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками 
8. Завдання бюджетної програми

з/п
Завдання
1 Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням  
9. Напрями використання бюджетних коштів
                    гривень

з/п
Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5
1 Утримання біблотеки 36 800 0 36 800
Усього 36 800 0 36 800
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
                    гривень

з/п
Найменування місцевої / регіональної програми  Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5
  Усього      
11. Результативні показники бюджетної програми 

з/п
Показники Одиниця виміру Джерело
інформації
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7
1 затрат          
  кількість установ (бібліотек) од. мережа закладу 1,00 0,00 1,00
  середнє число окладів (ставок) - усього од. штатний розпис 0,50 0,00 0,50
  середнє число окладів (ставок) керівних працівників од. штатний розпис 0,50 0,00 0,50
2 продукту          
  число читачів тис.осіб звітність 0,49 0,00 0,49
  бібліотечний фонд тис. примірників звітність 13,80 0,00 13,80
3 ефективності          
  середні затрати на обслуговування одного читача грн. звітність 75,10 0,00 75,10
4 якості          
  динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду відс. розрахунок 0,10 0,00 0,10
  Сільський голова       Кравчук О.М.  
        (підпис)     (ініціали/ініціал, прізвище)  
  ПОГОДЖЕНО:              
  Сільський голова       Кравчук О.М.  
        (підпис)     (ініціали/ініціал, прізвище)  
  24.01.2020 р.              
  М.П.              

Логін: *

Пароль: *